6. Förberedelser

Innan det är dags att börja bygga huset finns det en hel del förberedelser att gå igenom. Förberedelserna är:

  • Köpeavtal
  • Nybyggnadskarta
  • Byggrätt
  • Bygglov
  • Genomförande av bygglov

Det är viktigt att i god tid börja med dessa processer då det kan ta tid att bli klar från början till slut.

Köpeavtal

Ett köpeavtal kan vara ett avtal mellan dig och den leverantör som ska bygga ditt hus men köpeavtalets form kan variera beroende på entreprenadform och vilket typ av hus du ska bygga. Det är viktigt att ha ett avtal som du förstår och tycker är bra då det handlar om mycket pengar. Skriv aldrig på något som du inte förstår. Köpeavtal kan vara helt gratis eller att kosta några tusen beroende på vem som skriver det.

Pris på nybygget

Pris är en viktig punkt att ha med i ett avtal. Det kan finnas avtal med både ett fast och löpande pris. Gå igenom och definiera vad som ingår i priset och eventuella kostnader som kan tillkomma.

Tidsplan

En tidsplan är viktig att få med i avtalet. När ska bygget påbörjas och vilket datum ska det vara helt avslutat. I tidsplanen bör även ett eventuellt vite framgå. Om entreprenören av någon anledning blir försenad i bygget har du då rätt till ekonomisk ersättning. Vitet baseras vanligtvis på varje påbörjad vecka som entreprenören inte påbörjar eller avslutar projekten vilket blir en extra säkerhet för dig.

Betalning

Entreprenörer vill ha betalt så snart som möjligt och du som beställare vill betala så sent som möjligt. Betalning bör därför ske efter prestation och inte efter en viss tid. Det kan vara när olika moment i bygget är utfört har entreprenören rätt att fakturera. Sätt upp en hållbar plan för er båda redan innan bygget påbörjas för att undvika att det uppstår några konflikter på vägen. Att betala hela kostnaden i förväg är inte sedvanligt då det kan bli väldigt dyrt för dig. Skulle entreprenören gå i konkurs är det osäkert om du får tillbaka några pengar och står då med ett dyrt lån utan något hus.

Nybyggnadskarta

Det är en karta som du beställer från den kommun som fastigheten ska byggas i. På kartan ska det ritas upp var och hur huset kommer att placeras. En nybyggnadskarta krävs alltid inom ett stadsplanerat område, vad som gäller utanför stadsplanerat område avgörs från fall till fall. Priset på en nybyggnadskarta varierar mellan kommuner men handlar ofta om några tusenlappar.

Byggrätt

Ska du bygga inom detaljplanerat område är det viktigt att redan från start ha koll på byggrätt. Den reglerar hur stor procentuell andel av tomten som får bebyggas. Byggrätten kan även reglera hur många våningar en byggnad får vara och högsta höjd på byggnaden.

Bygglov

Bygglov ger dig rätt att bygga ett hus på tomten. Alla handlingar ska skickas in till den avdelning på kommunen som handlägger bygglov. Det finns många husföretag som hjälper till att ta fram de handlingar som krävs vilka går att hitta här på Nybyggets hemsida.

Handlingar som ska bifogas

Till ett bygglov ska alltid tre handlingar bifogas.

  • Ansökan vilken erhålls från kommunen
  • En situationsplan som är i skala 1:400 där tomtgräns framgår och byggnad samt eventuella tillbyggnader ska markeras ut
  • Huvudritningar som är i skala 1:100 där fasad, sektioner och måttsatta planer finns bifogade

Kontrollansvarig

Ett bygglov kräver att en kontrollansvarig, KA, utses. Personen som utses till KA ska vara fristående från byggnationen och vara certifierad. Den ska se till att alla nödvändiga kontroller sker och att bygglagstiftningen följs. Som KA är det viktigt att ha både kunskap och erfarenhet inom området för att kunna utföra sitt uppdrag.

Handläggningstid

Hur lång tid det tar att handlägga en bygglovsansökan varierar mellan kommuner och arbetsbelastning. För att få ett ungefärligt svar på hur lång handläggningstiden är behöver du kontakta den kommun som huset ska byggas i.

Bygglovets giltighetstid

Bygglovet är giltigt i två år från att det godkändes. Därför måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt klart inom 5 år. Har inte det skett kommer du behöva ansöka om bygglov på nytt igen.

Pris för bygglov

Priset varierar mellan varje kommun. Räkna med att det kostar några tusenlappar. Många kommuner har aktuellt pris på sin hemsida annars går det att kontakta dom för korrekta uppgifter.

Genomförande av bygglov

När ett bygglov har blivit beviljat blir du och din KA kallade till byggnadsnämnden som bokar en tid för tekniskt samråd. Då kontrolleras alla handlingar för och säkerställa att den uppfyller PBL (Plan- och bygglagen) och en kontrollplan upprättas.

Kommunen ska godkänna kontrollplanen och de handlingar som tillkommer, sedan lämnar de beslut om startbesked. Det här är det sista steget i processen innan du kan börja att bygga upp ditt hus.