9. Försäkringar

Vid ett nybygge är det viktigt att ha rätt försäkringar. För att en bygganmälan ska kunna gå igenom finns det till och med krav på att försäkringar tecknas. På Nybygget.se kan du komma i kontakt med Gar-Bo försäkring som är experter inom området och kan hjälpa till att hitta rätt försäkringar för dig och ditt bygge.

En försäkring ger dig en ekonomisk trygghet om något skulle inträffa. Hur omfattande bakgrundsjobb du än gör på en entreprenör är det omöjligt och veta om denne kommer att gå i konkurs om ett år.

Undvik personlig konkurs

Väldigt förenklat går det säga att en försäkring hjälper privatpersoner att inte gå i personlig konkurs om det uppstår en skada av något slag. Försäkringen gör så att bygget kan fortgå och huset kommer att kunna färdigställas.

Färdigställandeförsäkring

Det kostar en del att färdigställa ett hus och kan dessutom ta lång tid från det att processen inleds till att huset är inflyttningsklart. En färdigställandeförsäkring skyddar dig ekonomiskt om något skulle hända. En av de entreprenörer som du använder dig av kan gå i konkurs och du måste upphandla ett nytt kontrakt. Då kan en försäkring träda in och betala upp till 10 % av summan på kontraktet.

Vad som ingår i en färdigställandeförsäkring kan skilja sig mellan försäkringsbolag och det är viktigt att redan innan tecknande av försäkring att läsa igenom vad som ingår. Några av de vanligaste saker som ingår i en färdigställandeförsäkring är:

  • Kostnader som uppstår när en ny entreprenör behöver upphandlas under byggprocessen.
  • Kostnader som uppstår om en leverantör går i konkurs och inte kommer kunna leverera det beställda materialet.
  • Kostnader som uppstår om det finns fel som behöver åtgärdas vid en slutbesiktning om byggföretaget har gått i konkurs.

Att teckna en färdigställandeförsäkring är inte frivilligt utan ett krav för att få bygga. Du måste ha den försäkringen när det är dags att träffa det tekniska rådet. Färdigställandeförsäkring kan i vissa sammanhang kallas för färdigställandeskydd. Båda syftar på samma sak.

Färdigställandeförsäkringens längd och omfattning

Gäller från den dag den tecknas och omfattar de avtal som skrivs i samband med tecknandet av försäkringen. Den gäller fram till den dag då huset är slutbesiktigat och har blivit godkänt.

Nybyggnadsförsäkring

Nybyggnadsförsäkring är frivilligt att teckna i jämförelse med en färdigställandeförsäkring. Rekommendationen är att ändå alltid teckna den. Entreprenörerna har försäkringar som täcker en del av de problem som kan uppstå, men de försäkringarna täcker långt från allt. En nybyggnadsförsäkring träder in i de fall entreprenörens försäkring inte gäller. Försäkringen täcker inte de skador som upptäcks vid en eventuell slutbesiktning och kan vara olika omfattande beroende på vilket försäkringsbolag som den tecknas vid.

Tecknar du en nybyggnadsförsäkring kan du ofta själv välja mellan olika nivåer på försäkringar. Oftast baseras de på antal prisbasbelopp som det gäller. Vid varje skadetillfälle tillkommer en självrisk som du kommer att behöva bekosta själv. Behöver skadan utredas kan inte du som privatperson bekosta och välja den som ska göra skadeutredningar, det är försäkringsbolaget som sköter det.

Nybyggnadsförsäkringens längd och omfattning

Försäkringen täcker fel i entreprenaden i 10 år. Den följer med huset vilket gör att även om du väljer att flytta inom 10 år kommer den nya ägaren att omfattas av försäkringen och få ut ersättning om fel upptäcks.

Försäkringen omfattar fel och byggslarv som uppkommit i konstruktionen under byggnationen men som inte uppmärksammats under exempelvis slutbesiktningen.

När försäkringen inte behövs

Bygger du ett hus helt själv behöver du inte teckna en nybyggnadsförsäkring. Den går enbart in och täcker fel som uppstått när en entreprenad har utfört arbetet, inte när du som privatperson själv har byggt ditt hus.

Priset på försäkringar

Hur mycket en försäkring kommer att kosta går inte att säga exakt i förväg. Summan på avtalet och entreprenörernas rating hos UC är två viktiga faktorer som försäkringsbolaget tar hänsyn till vid tecknande av en färdigställandeförsäkring. En riktlinje är dock 4 000– 5 000 kr.

En nybyggnadsförsäkring är dyrare och brukar starta på 10 000 kr och kunna stiga uppåt beroende olika faktorer som vart i landet huset byggs. Det kan handla om priser som sträcker sig uppåt 60 000 kr. Prata med ett försäkringsbolag för mer exakta prisuppgifter som gäller dig.

Hem- och villaförsäkring

När bygget är helt avslutat är det dags att teckna hem- och villaförsäkring. Hemförsäkringen ger ersättning för allt lösöre inomhus och om det exempel skulle uppstå en vattenskada. Villaförsäkringen täcker ersättning för villan om det exempelvis skulle uppstå en brand, men kan också till viss del försäkra tomten.

Skillnaden mellan dessa övriga försäkringar och ovan nämnda försäkringar är att en nybyggnadsförsäkring täcker kostnader för fel som uppstått i och med byggnationen, en hem- och villaförsäkring träder in för skador som kan uppstå i framtiden vilka inte har med byggnationen att göra.