Bygglov – Så här funkar det!

26 augusti 2020

Ska du bygga hus? Har du hittat och köpt tomten där du vill bygga, och valt ut det hus du vill ha? I så fall har du kommit en bra bit närmare ditt framtida boende. Men fortfarande återstår en del av resan. Dels behöver du ansöka om bygglån[SB1] (om du inte har råd att finansiera hela bygget med egna medel), dels måste du ansöka om och få ett bygglov beviljat. Här kan du läsa mer om bygglov; när ett sådant behövs och hur processen brukar se ut.

Skrivet av: Lediga tomter
www.ledigatomter.se

När behöver du ett bygglov?

Generellt uttryckt behövs bygglov när man vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar. Som byggnad räknas i det här fallet inte endast hus, utan det kan även handla om exempelvis ett plank eller en mur. För att ge en lättöverskådlig översikt, listar vi nedan de olika typer av byggnader som kräver bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad

Nybyggnad är vad det låter som, men tillbyggnad kan tåla att förklaras lite närmare. Allt som ökar en byggnads volym åt något håll – uppåt, nedåt eller åt sidan – räknas som tillbyggnad. Det kan alltså röra sig om sådant som du spontant inte skulle kalla byggnad, som exempelvis en carport eller ett utskjutande hustak. Har du en husvagn som du planerar att ha stående en längre tid på din tomt? Då kan även det kräva bygglov.

Vissa typer av ändringar

Om du vill byta färg på ditt hus, ändra fasadbeklädnad eller material på taket, kan du behöva bygglov för detta. Det gäller om du bor i ett område som har en detaljplan.

Normalt behövs inget bygglov för att göra invändiga förändringar. Undantaget är om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning, om de bärande delarna berörs, eller om du vill göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Nya användningsområden

Om du har en byggnad som används för ett syfte (tex bostad), men vill ändra användningsområde för den (tex för att öppna en butik) behöver du bygglov för detta. Det spelar alltså ingen roll huruvida du gör några invändiga ändringar, eller som det bara är delar av byggnaden som används på ett nytt sätt.

Anläggningar

Till anläggningar räknas i det här avseendet:

 • Murar och plank
 • Upplag och materialgårdar (tex permanent uppställning av fordon eller containrar)
 • Fasta cisterner för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen
 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad och golfbanor
 • Radio/telemaster och torn
 • Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra dessa typer av anläggningar.

Skyltar och strålkastare

För större ljusanordningar, samt för att sätta upp eller ändra en skylt i detaljplanerat område krävs bygglov. Bygglov kan även krävas i områden utan detaljplan, om kommunen har sådana bestämmelser.

Byggnadsnämnden ger besked

Om du är osäker på om det krävs ett bygglov för det du vill göra, ska du kontakta byggnadsnämnden i den kommun det gäller. De kan ge dig råd och vägledning och avgöra om du kan behöva ett bygglov.

Processen – från början till slut

Om du har kommit fram till att den åtgärd du planerar kräver bygglov, kan det vara bra att känna till vad du har att vänta dig av den kommande processen. Nedan listar vi alla steg som du kommer att gå igenom.

 1. Skriftlig ansökan. Din ansökan ska innehålla alla uppgifter, ritningar och handlingar som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas. Hos kommunen finns blanketter som ska användas. I vissa kommuner kan du även ansöka via e-tjänst. Ansökan skickas till byggnadsnämnden i kommunen.
 2. Byggnadsnämnden gör en första granskning. Här kontrolleras om åtgärden behöver ett bygglov, samt om alla nödvändiga handlingar finns med. Om nämnden anser att ansökan inte är komplett, får du en viss tid på dig att skicka in kompletterande handlingar.
 3. Mottagningsbevis. Så snart som möjligt, efter att byggnadsnämnden har tagit del av din ansökan, ska du få skriftlig information om bland annat hur lång tid du kan räkna med att få vänta på beslutet.
 4. Din bygglovsansökan prövas. Byggnadsnämnden prövar om bygget du ansöker om uppfyller ställda krav gällande ändamål och kommunens detaljplan. Om detaljplan saknas, prövar nämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. Generellt gäller att du inom 10 veckor från det att du lämnade in din ansökan eller kompletterande handlingar, ska få ditt bygglovsbeslut.
 5. Beslut om bygglov. Beslutet fastställer huruvida du får ditt bygglov beviljat, eller om du får avslag på din ansökan. Om du får ditt bygglov beviljat, måste du börja bygga inom 2 år, och du måste ha färdigställt byggnaden inom 5 år. Om du får avslag, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.
 6. Tekniskt samråd med byggnadsnämnden. Om du får ditt bygglov beviljat, kallas du ofta till ett tekniskt samråd med byggnadsnämnden, för att diskutera hur du ska planera och organisera arbetet.
 7. Du får ett startbesked. När du har fått ditt startbesked, och bygglovet har kungjorts enligt gängse praxis, kan du efter 4 veckor påbörja ditt bygge.
 8. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök. Besök av någon från byggnadsnämnden ska ske på byggarbetsplatsen minst en gång under byggtiden. Mötet protokollförs.
 9. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd. När projektet har avslutats, brukar byggnadsnämnden hålla ett slutsamråd, bland annat för att gå igenom att kontrollplanen har följts.
 10. Slutbesked. Du får inte börja använda det du har byggt, förrän du fått ett slutbesked från byggnadsnämnden. För att slutbesked ska utfärdas, måste nämnden säkerställa att alla krav är uppfyllda.

Lycka till med ditt bygglov!