10 frågor till en kontrollansvarig

7 november 2019

Vi får ofta frågor till oss som handlar om rollen som kontrollansvarig. Vi bad därför vår mest arfarna kontrollansvarig Martin Persson att hjälpa till med att reda ut begreppen.

Skrivet av: Lov & Kontroll
www.lovochkontroll.se

1. När behöver jag anlita en kontrollansvarig (KA)?
Bygglovspliktiga byggnationer kräver en KA med undantag för enklare åtgärder som t.ex. ett mindre garage eller uthus eller en mindre tillbyggnad. Enklare åtgärder kräver dock en kontrollplan som en KA kan hjälpa till med att ta fram.

2. Vad gör en KA?
En KA ska bistå byggherren, samt hjälpa till med att upprätta byggherrens kontrollplan, säger lagstiftningen. Viktigt att förstå är att byggherren är den som låter utföra byggnationen (beställaren av bygget). I praktiken så är KA’s uppdrag att hjälpa byggherren att förstå lagstiftningen, upprätta byggherrens kontrollplan, se till att kontrollerna sedan utförs i enlighet med kontrollplanen.

3. Hur ser ett KA uppdrag ut?
Det brukar gå till som så, att beställaren (läs du), träffar KA för ett startmöte där vi går igenom projektet. Därefter tar KA fram ett förslag till kontrollplan. När sedan kontrollplan och övriga projektering-handlingar är klara så hålls ett möte med byggnadsnämnden (tekniskt samråd), där ska kontrollplanen fastslås och ett startbesked utfärdas. Då är allt klart för byggstart! KA kommer sedan ut på löpande platsbesök för att se till att kontrollerna utförs under byggets gång. När byggnationen sedan är klar så hjälper KA till med att slutanmälan åtgärden till byggnadsnämnden och ett slutbesked ska utfärdas, varpå byggherren kan börja använda det nya huset.

4. Vad är en kontrollplan?
En kontrollplan är ett dokument som ska omfatta alla kontroller som ska utföras under byggnationen och projekteringen av bygget. I Sverige har vi 10 lagstadgade egenskapskrav på byggnader. Genom att utföra kontrollerna som finns med i kontrollplanen så blir det byggherrens sätt att bevisa för byggnadsnämnden att man uppfyller kraven. Kontrollplanen anpassas för varje enskilt projekt för att ”rama in” just dom egenskapskrav som blir aktuella i projektet.

5. Är KA en besiktningsman?
Nej, KA är inte en besiktningsman och utför inga kontroller på sina platsbesök. Man skulle kunna säga att KA är som en revisor som ska granska utförda kontroller och upplysa byggherren om eventuella brister eller saknade kontroller.

6. Vad gör en KA på arbetsplatsbesöken då?
KA följer upp i kontrollplanen att kontrollerna utförs löpande samt gör en övergripande syn på rimligheten att kontrollerna är utförda på arbetsplatsen. KA brukar även följa upp om det skett några förändringar mot bygglovet eller startbeskedet, och om så är fallet så informerar KA byggherren om vad som bör göras för att det ska bli förenligt med bygglovet. KA dokumenterar sina platsbesök, då detta sedan ska ligga till grund för ett utlåtande från KA. Utlåtandet ska KA sedan skicka in till byggnadsnämnden när slutbeskedet ska sökas efter att byggnationen är klar.

7. Kan jag själv vara KA för mitt bygge?
Nej, sedan 2011 är det krav på att KA ska vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. KA är med andra ord en sakkunnig. Det finns idag 2 certifieringsnivåer där N täcker området upp till 3 vånings-byggnader och K betyder obegränsad omfattning på projekten.

8. Vem är det som beställer KA och kan jag byta om jag inte är nöjd?
Det är alltid du som byggherre som bestämmer vilken KA du ska anlita. Är du inte nöjd så kan du alltid byta. Det måste alltid finnas en registrerad KA under byggnationen så vill du byta så måste du se till att ha en ny KA omgående.

9. Vad kostar en KA?
Det beror helt på vilken typ av byggnation som ska uppföras. Vi på Lov och Kontroll AB jobbar efter fast prislista för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att budgetera ert projekt.

10. Vilka frågor kan KA svara på bygget?
KA ska hjälpa till med frågor om kontrollplanen och entreprenören samt projektörernas kontrollarbete. Frågor om byggnadsnämndens beslut: bygglovet och startbeskedet och slutbeskedet. Även lagstiftningen som rör byggnationen kan du fråga KA om. Frågor om byggnadsteknik, konstruktionen, installationer och materialval däremot bör entreprenör eller hustillverkaren/projektörer svara på då det ligger utanför KA’s uppdrag.